charlius.com
ბლოგის 2013 წლის სტატისტიკა
წლის ბოლოს ტრადიციულად წარმოგიდგენთ პოსტების ტოპ ათეულს, სხვადასხვა ნიშნით გამორჩეულ სტატიებსა და ზოგად სტატისტიკას. ნახვების რაოდენობის მხრივ 2013 წელს გამოქვეყნებული პოსტების ათეული…