chanaview.wordpress.com
อีกผลงานของรัฐบาลอภิสิทธิ์ ที่รัฐบาลใหม่ได้อานิสสง
ธนาคารโลกปรับฐานะไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสู…