chanaview.wordpress.com
รถไฟความเร็วสูงของไทย นายกอภิสิทธิ์ริเริ่มไว้ ใครอยากชุบมือเปิบบ้าง ?
การลงนามความร่วมมือในโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างสองปร…