chacrit.wordpress.com
ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ โรงเรือน 
สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ต้นไม้ กอไผ่ ของตกหล่นจากโรงเรือน หรือการทิ้งขว้างของ
นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง …