chacrit.wordpress.com
ความรับผิดของครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่น ซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถ เพื่อละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ
นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง …