chacrit.wordpress.com
ความรับผิดเพื่อละเมิดของลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างทำของ
นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง …