chacrit.wordpress.com
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๑): สังคม รัฐและกฎหมาย สิทธิ หน้าที่และความรับผิด
นักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม สามารถชมบันทึกการ…