chacrit.wordpress.com
ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ (๒): ยานพาหนะ ทรัพย์อันตรายหรือสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
นักศึกษาวิชา น.๒๐๑ กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งแ…