chacrit.wordpress.com
คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลหรือทรัพย์อันตราย
เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันเรียนรู้ เรื่อง ความรับผิดเพื่…