chacrit.wordpress.com
คำถามประกอบการศึกษา เรื่อง ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลไร้ความสามารถ ตัวแทนและผู้รับจ้าง
เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันเรียนรู้ เรื่อง ความรับผิดเพื่…