chacrit.wordpress.com
คำถามสำหรับการศึกษา เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำถามสำคัญ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคืออะไร มีบทบาทเ…