cfen.si
The Heart Painter to be released
The Heart Painter 画心师 is set to air on April 24th. Starring Xiong Ziqi, Zhu Xudan, Li Junchen, Bao Tianqi, Sun Bohao, Huang Tianqi, Qiu Haoxuan, Maggie Siu, Zhong Jiufu, He Zhonghua, Gao Xiong, an…