cfen.si
Female cast for Royal Highness
Royal Highness 回到明朝当王爷之杨凌传 has released character posters. Starring Jiang Jinfu, Yuan Bingyan, Liu Ruiling, Liu Yan, Zhang Sifan, Wang Zixuan, Wang Lidan, and Chen Haoyu, since this drama seems to…