cfen.si
Xuanyuan Sword Legend: The Clouds of Han begins filming
Xuanyuan Sword Legend: The Clouds of Han 轩辕剑之汉之云 has begun filming. Starring Zhang Yunlong, Yu Menglong, Guan Xiaotong, Zhang Jiazhu, and Ju Jingyi, those looking for a more fantastical spin on hi…