cfen.si
The Legend of Kaifeng shows some battle scenes
The Legend of Kaifeng gives us a peak at battle scenes. Starring Huang Weide, Zhang Meng, Gan Tingting, Jiang Chao, Winston Chao, Qi Kui, Ji Chen, Wang Wanzhong, and Zheng Siren, more costuming an…