cfen.si
Stills for The Legend of Condor Heroes
The latest remake of The Legend of the Condor Heroes has released more stills. Starring Zeng Li as Li Ping, Li Zonghan as Yang Tiexin, Shao Bing as Guo Xiaotian, Liu Qianhan as Bao Xiruo and Mi Lu…