cfen.si
Ode to Gallantry releases theme song
Ode to Gallantry has released more stills. Starring Cai Yida, Zhang Jiani, Li Zixiong, Xu Shaoqiang, Liu Ximing, and Ma Ling, those who miss Zhang Jizhong’s touch to the wuxia genre can prob…