cdnth6875.org
About
Thưa các bạn Trang web Cdnth6875.org là nơi sinh hoạt của một nhóm cựu học sinh trường Nữ Trung Học và Cường Để Qui Nhơn niên khóa 68-75 cùng những bạn bè thân hữu khắp nơi, những ai muốn tìm về kỷ…