cdnth6875.org
Chuồn chuồn bay
Thiên Di-Phạm Văn Tòng Thiên nhiên báo hiệu bảo giông Chuồn chuồn bay lượn trắng đồng lúa non Bé thơ chạy bắt lon ton Chiều xuân sương lạnh len lòn hồn ai… Bờ đê thấp thoáng bóng ai? Ghánh gồ…