cdnth6875.org
Cánh phượng ngày xưa
Trầm Tưởng- NCM Hè về nhớ lại trường xưa Giở trang lưu bút thời vừa tuổi son. Dù thời gian có mỏi mòn Bóng hình kỷ niệm mãi còn hoài vương. Phượng hồng rơi đỏ sân trường Phượng che bóng mát trên đư…