cdnth6875.org
Cái ngày…
Thiên Di-Phạm Văn Tòng Cái ngày tôi mất “quê hương” Cái ngày mộng ước dặm trường chia xa Cái ngày tuổi trẻ hóa già Cái ngày tôi tiền người cha “lên rừng” Không ngăn dòng lệ …