cdnth6875.org
Sài Gòn trăm nhớ nghìn thương
Cà Kê Dê Ngỗng (Sưu tầm) Tôi là con gái Bắc kỳ chính cống, nhưng lại lớn lên ở Sàigòn, nên Sàigòn đối với tôi là một ‘quê nhà’ thắm thiết vô cùng. Tôi đến với Sàigòn, thuở Sàigòn còn là một thành p…