cdnth6875.org
Quê Ngoại Đìu Hiu 2
Thiên Di-Phạm Văn Tòng Người xưa nào đâu thấy Con sông nước vẫn đầy Ta ngồi nhìn chim bay Khuất dần cuối chân mây Mồ mả ông bà đây Anh em tìm hao gầy Khói nhang bay hiu quạnh Ta còn với cơn say Qué…