cdnth6875.org
Mây cuốn về đâu
Thiên Di Phạm Văn Tòng Cõi tình lưu lạc đâu đâu Cho mây cuốn gió nặng sầu tôi mang Người đi hút cõi điêu mang Tôi con thú hát đại ngàn buồn tênh Ngày nào chở mộng gọi tên Nay con thuyền ấy lênh đên…