cdnth6875.org
SỚ DÂNG NGỌC HOÀNG CỦA NHÀ DẾ
Nhà Dế Ú hú…bà nó quơi… Bà nó quơi…hú…hú… Một năm sau…di chúc Chưa thực hiện…bà quơi… Hí hí…hí ha ha… Kể cũng ngộ thiệt đa Cứ nhìn mấy lã…