cdnth6875.org
Mướn cày
Xuân Hùng (Vui họa CÀY THUÊ cùng Nguyễn Hoàng Thanh) Đất nhà bỏ trống chẳng ai trồng Cỏ mọc tùm lum giữa vườn bông Khổ nỗi một mình sao khỏi rậm Nhiều đêm ngẫm nghĩ mắt lưng tròng. Sang nhà hàng xó…