cck.tw
Netup P2 某一模組之功能憑空消失
近日去處理某一客戶之Netup p2系統,其問題為:某一模組之功能憑空消失。經檢查後,確定是因調整使用者之權限…