cautiousmind.wordpress.com
Holistic health through Vishnusahasranama
Acharya Vijayasimha & Dr. Manish K Mokshagundam unravel the secrets of Vishnusaharsanama as found in the Shanti Parva of the Mahabharata. Holistic Health by 1,000 names of Vishnu is prescribed …