cautiousmind.wordpress.com
ವಜ್ರದ ರಸವನ್ನು ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಮೈಕಟ್ಟು
ಅಶ್ವಘೋಷ, ಸತ್ಯಕಾಮರ ಕೃತಿ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಪುಟದ ಸಾಲುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತೀರ ಕಾಡಿದವು. ಅವು ಹೀಗಿವೆ. ವಜ್ರದ ರಸವನ್ನು ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಮೈಕಟ್ಟು. ಅಗಲವಾದ ಎದೆ, ನೀಳ ತೋಳುಗಳು. ಎತ್ತರದ ನಿಲುವು, ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದರೂ ಸಾಲದ ಚೆಲವು… ತಮಗೆ ಕಣ…