casihathanh.wordpress.com
Ngoài mưa khuya lê thê, qua ngàn chốn sơn khê
Blogger Hoàng Lan Chi Vào 2008, Hoàng Lan Chi từ Virginia gọi về VN phỏng vấn ông vì lúc đó là gần xuân và để ông nói về nhạc phẩm Phiên Gác Đêm Xuân. HLC muốn ông trả lời ngay nhưng …