cas.mcg.vn
Xây dựng KPI cho nhân viên, thước đo của hiệu quả công việc • MCG Management Consulting
Xây dựng KPI cho nhân viên là chỉ số để đo lường và đánh giá hiệu quả công việc. Vậy làm thế nào để xây dựng KPI mang tính chính xác và khách quan nhất?