cas.mcg.vn
Khái niệm, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực • MCG Management Consulting
Mục tiêu chung của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chính là sử dụng tối đa nguồn lực hiện có, đồng thời nâng cao tính hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp