cas.mcg.vn
Đánh giá KPI công việc: Mục đích và quy trình thực hiện • MCG Management Consulting
Đánh giá KPI công việc của từng nhân viên một cách rõ ràng, cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp có sự nhìn nhận đúng đắn và đưa ra chế độ thưởng phạt hợp lý