carratri.wordpress.com
Dentist Nightmare
“Pagi…” “Pagi…. :) ” “Pagi, centah…” ^_____^ “Mau periksa gigi?” “Iya…” “Ya eyalaahhh masak mo ngerampok&#8…