carnatic-circle.com
Vignesham bhajare
Ganesha bhajan Ragam: Hamsadhwani Talam: Adi vignesham bhajare manasa vignaharam bhajare vighnakoti haranaa vimala gajaanana vigneshwara maam palaya deva