carnatic-circle.com
Varashiva Balam
Varashiva Balam is a Nottuswara(Notes Swaram) song composed by Muthuswamy Dikshitar in Shankarabharanam Raagam with Adi Talam Swaram G M G M D , P , G, P,M,R, M,G, S, S, G M G M D ,P, G, P, M, R, S…