carnatic-circle.com
Vadhasiyathi kinchidhapi
athrAnthare masruNa rOshavasaad haseema, niswAsa nissahamukhIm sumukhIm upEthya, savreedam eekshitha sakhI vadhanaam dhinAnthE saananda gadgadhapadham hari: ithyuvAcha vadhasiyathi kinchidhapi dhan…