carnatic-circle.com
Upachaara keethanam – Upa chaa ramu lanu che kona vayya
Gati gatitha valkalam Gana lasath jataa mandalam Karaardha shara kaarmukham Kamala pathram ithrekshanam Thamaalathalam yaechakam Dharani kanyakaa kaarmukham Tharangitha krupaarasam Tharani vamsha …