carnatic-circle.com
Thiruvaradhanai Chodachoparam (sanskrit)
Above script – Transliterated by Shivaram K. (Email: shivamanik@yahoo.co.in, Mob:+91-9845804178)