carnatic-circle.com
Thirtha Vittala
Tirtha viththala kshetra viththala deva viththala deva puja viththala mata viththala pita viththala bandhu viththala gotra viththala guru viththala guru devata viththala nidhana vithala nirantara v…