carnatic-circle.com
Srutha kamalAkucha
Ragam – Bhairavi Talam – Adi VEdAnudhdharathE jagannivahathE boogOlamudbibrathE daithyam dArayathE balim ChalayathE kshathrakshayam kurvathE poulasthyam jayathE halam kalayathE kArunya…