carnatic-circle.com
Sitapati ramachandra ki jai – Vittaldas
sitApati rAmachandra ki jai rAdhApati kRSNachandra ki jai gauripati chandachUda ki jai pavanasuta hanumAna ki jai tapovana gyanananda ki jai suna suna sAdho ji, rAjA rAma kaho ji bhAva bhakti ka bh…