carnatic-circle.com
Shri Valli Devasena
Ragam – NataBhairavi Pallavi: shrI vallI dEva sEnApatE shrI subramaNyA namOstutE Anupallavi: dEvathA sArva bhauma jaya jaya tavi shaD-bhuja kArtikEyA mEyA Charanam: mAmava sadA shivakumArA vi…