carnatic-circle.com
Sarvam Brahmamayam
raagam: jhinjoTi 28 harikaambhOji janya Aa: D2 S R2 G3 M1 P D2 N2 Av: D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S taaLam: aadi pallavi sarvam brahmamayam rE rE Charanam 1 kim vacanIyam kima vacanIyam kim racanIya…