carnatic-circle.com
Pratham Tula Vandito
pratham tula vandito krupala, gajanana ganraya vighna vinashak, gunijan palak, durit timir haraka sukhakarak tu, dukkha vidarak, tooch tuzya sarakha vakkratunda bramhanda nayaka, vinayaka prabhu ra…