carnatic-circle.com
Pashyathi Dishi Dishi – 12th Ashtapadhi
Shlokam atha taam gantum asaktaam, chiram anuraktaam latha-grhe drishtvaa | tacharitam govinde manasija-mande sakhee praaha || pashyati dishi dishi rahasi bhavantam | tvad-adhara-madhura-madh…