carnatic-circle.com
Namaskarams – Shaanthaakaaram bhujagashayanam
Namaskaarams Shaanthaakaaram bhujagashayanam padmanaabham suresham vishwaadhaaram gagana sadrusham megha varnam subaangam lakshmi kaantham kamala nayanam yogi hrudhyaana gamyam vandhey vishnum bhav…