carnatic-circle.com
Namacha bajAr, paNdarI – Vittaldas
nAmAchA bajAr, paNdarI nAmAchA bajAra VittuRayacha Nagari Pandari, VittuRayacha Nagari Pandari nAmachagEti nAmachadEti, kOtiguLam uddhaara (paNdari) dAyIm dAyIm santhamiLAlE, karitI jai jai kAra (p…