carnatic-circle.com
Maithreem Bhajatha
Maithreem Bhajatha , Akhila Hrujjethreem, Atmavadeva paraanapi pashyatha Yuddham thyajatha , Spardhaam Tyajata , thyajatha Pareshu akramamaakramanam Jananee Pruthivee Kaamadughaastey JanakO Devah S…