carnatic-circle.com
LakshmI kalyANa vaibhOgamE
lakSmI kalyANa vaibhOgamE. rAgA: shankarAbharaNa. P: lakShmI kalyANa vaibhOgamE gaurI kalyANa vaibhOgamE C1: kShEmangaL kOri vinAyakanai tudittu shankaranaiyum gauriyaiyum varNittu or shri rAmana…